1
Uczestnicy przybywają na imprezę we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność oraz własny koszt. Za szkody wyrządzone podczas imprezy odpowiada wyrządzający szkodę.

2
Na terenie zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. Łamanie
regulaminu, mogące bezpośrednio wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek, skutkować będzie konsekwencjami, wliczając w to przymusowe usunięcie uczestnika ze zlotu.

3
Za kradzieże, włamania do samochodów i przypadki losowe organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności. Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą na skutek kradzieży lub zniszczenia.

4
Zabrania się jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący jest pod wpływem alkoholu lub podobnie
działającego środka.

5
Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się impreza dozwolone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE za
przyzwoleniem organizatorów zlotu, w miejscu przez nich wskazanym i w czasie przez nich określonym,
ujętych w programie. Zabrania się kategorycznie czynienia tego na własną rękę.
Każdy pojazd MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz ważny przegląd techniczny, stanowiący dowód pełnej sprawności pojazdu, a kierujący pojazdem MUSI posiadać aktualne prawo jazdy. Auta ani kierowcy niespełniający wymogów formalnych nie będą dopuszczeni do udziału w konkurencjach motorowych.

6
Organizator (www.terytorium126p.pl) 17. rocznicy zakończenia produkcji Fiata 126p
czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprezy.W tym celu uczestnik ma obowiązek respektowania
ustaleń dotyczących bezpieczeństwa i porządku. Organizator może wskazać osoby pilnujące
porządku, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak organizatora.

7
Wszelkie zniszczenia usuwane będą na koszt osoby dokonującej zniszczeń, a wycieki płynów eksploatacyjnych usuwane będą na koszt właściciela auta.

8
Do Manufaktury będzie zorganizowany wjazd jedną grupą i wyjazd również odbędzie się wspólnie
dla wszystkich pojazdów. Prosimy o punktualność, gdyż nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu poza
zorganizowanymi ruchami kolumny.

Nie ma możliwości wcześniejszego wyjazdu z Manufaktury!

Aby nie było zamieszania, przed wjazdem każdy uczestnik otrzyma tekturową podkładkę pod silnik.
Podkładka powinna znajdować się pod autem przez cały okres postoju w Manufakturze, tak abyśmy nie
zabrudzili rynku olejem.

Zabrania się:
1. Podejmowania czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo osób lub stanowić zagrożenie mienia.
2. Używania samochodu na terenie zlotu niezgodnie z programem (czas i miejsce).
3. Uczestnictwa jakimkolwiek innym autem niż Fiat 126p! (wyjątek stanowią pojazdy wyprodukowane
przez FSM oraz Fiaty 500 wyprodukowane przed 1974 rokiem).
4. Prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej (w tym rozdawania ulotek)!
5. Reklamowania na pojazdach firm i (lub) produktów! W szczególności zakazuje się reklamy firmom
powszechnie używającym Fiata 126p jako nośnika reklamy!

Organizator ma prawo:
1. Wezwać do zaprzestania naruszeń regulaminu.
2. Dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszenia regulaminu - również na koszt
zobowiązanego.
3. Odwołać część imprezy ze względu na brak frekwencji lub czynniki niezależne od organizatora.

Koszty uczestnictwa:
35 zł

Spotykamy się:
• Startujący w zawodach - na Motodromie o godz. 8.00.
• Niestartujący w zawodach - na Motodromie o godz. 12.00
strona główna • program • regulamin • formularz zgłoszenia • partnerzy • organizatorzy • kontakt • numery startowe   galeria 2010   galeria 2011   galeria 2012   galeria 2013   galeria 2014   galeria 2015   galeria 2016 Strona z 2015 r.